"Scylla" Sketch Concept

Speed sketch concept of a lovely lady named Scylla!

Thomas randby scylla
Thomas randby 2
Thomas randby 1
Thomas randby 3